Le dimanche 12 septembre 2010 de 10h00 à 14h00 l’Association Quartier Durable de Saint Job (…) - Angle Rue Vanderlinden / Chaussée de Waterloo : Une demande de permis d’urbanisme (c’est quoi (…) - Avis favorable sous conditions pour la demande de transformation d’un immeuble de bureaux + (…) - Chaussée de Waterloo/rue Vanderlinden n°2 : Avis favorable sous condition pour la demande de (…) - Avis défavorable pour la demande de démolition d’une maison et construction d’un immeuble de 3 (…) - La commission de concertation du 16 mars 2011 s’est prononcée favorablement, en émettant (…) - Matériellement, le projet de la STIB se compose d’un ensemble de 3 édifices couvrant 2.5 (…) - Téléchargez ici en haute résolution la vue aérienne du quartier Groeselenberg. Téléchargez ici (…) - La Commission de concertation du 27 Avril 2011 a rendu un avis favorable sous conditions pour la (…) - Soutenu par la demande pressante que notre association avait exprimée, le Conseil communal a (…) - La commission de concertation du 27 avril 2011 à rendu un avis favorable sous conditions pour la (…) - In het kader van onze aanwezigheid in de Ukkelse wijken lanceerde het Candelaershuys verleden (…) - In juni 2009 gaf het Candelaershuys met de organisatie van een debat over de toekomst van de (…) - De bewoners van Calevoet zijn ongerust en zeer bezorgd over de toekomst van hun wijk. Dit was op (…) - Commune d’Uccle – Service de l’Urbanisme Commission de Concertation séance du 29/06/11 ; (…) - Plan Nature Uccle Annexes" />

PLAN NATURE UCCLE

Plan Nature Uccle

Annexes

29 juin 2011 : Avis concernant la demande de démolition la démolition de bâtiments industriels désaffectés.

Commune d’Uccle – Service de l’Urbanisme
Commission de Concertation

séance du 29/06/11 ; objet n°15 ; Dossier 16-39.434-10 - Enquête n°3984/10

Demandeur : Egide Van Ophem S.A. c/o M. Philippe SALLE ; Situation : rue Egide Van Ophem, 046-048 ; Objet : la démolition de bâtiments industriels désaffectés

AVIS

Vu les résultats de l’enquête publique ;

Considérant que les réclamations portent essentiellement sur :

 • Le manque d’argumentation portant à la démolition des immeubles ;
 • Le fait que ces immeubles ne sont ni à l’abandon ni en état de dégradation ;
 • Le bâtiment industriel en toiture Shed constitue un des derniers vestiges de la vocation
  industrielle du quartier, sa reconversion doit être étudiée (activité culturelle, …) ;
 • Le projet de reconstruction n’est pas connu ;

Considérant que pour toutes ces raisons, la démolition ne doit pas être acceptée ;

Considérant que le PRAS situe la demande en zone de forte mixité ;

Considérant que la demande porte sur la démolition de bâtiments industriels désaffectés ;

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité en raison de la
demande de l’application de la prescription générale 06 du PRAS et de la prescription particulière
4.5.1° ;

Considérant que les spécificités des lieux font apparaître ce qui suit :

 • L’immeuble industriel situé à front de rue présente un gabarit R+1, le bâtiment industriel
  couvert par une toiture SHED se prolonge profondément en intérieur d’îlot ;
 • Ils sont accolé à la limite droite de la parcelle, une cour d’accès longe les deux immeubles du
  côté gauche ;
 • Une petite construction est accolée au mur mitoyen de gauche en fond de parcelle ;

Considérant que le projet :

 • Vise la démolition de toutes les constructions de la parcelle,
  Considérant que l’avis de la Commission de concertation porte sur :
 • l’application de la prescription générale 06 du plan régional d’affectation du sol, actes et
  travaux en intérieur d’îlot ;
 • et de la prescription particulière 4.5.1°, modification des caractéristiques urbanistiques du
  cadre urbain ;

Considérant que la demande est motivée par le demandeur par le fait que les immeubles, en
grande partie vides, constituent un chancre et une source d’insécurité ;

Considérant que la démolition anticipe le développement du site ainsi que celui du terrain voisin
(ancien terrain du CPAS de la ville de Bruxelles) ;

Considérant qu’un permis de lotir pour le développement de ces sites est introduit ;

Que cependant, la demande de permis de lotir 523 ne porte pas sur l’entièreté du bâtiment ;

Que dès lors, la reconversion du site n’est pas connu sur son ensemble ;

Que la reconversion du site doit répondre à la mixité prévue par la zone de forte mixité du PRAS.

Avis DEFAVORABLE

Calevoet : bezorgdheid alom.

De bewoners van Calevoet zijn ongerust en zeer bezorgd over de toekomst van hun wijk. Dit was op 15 maart nog eens heel duidelijk tijdens de voorstelling van het huisvestingsproject “Horzelplein”.

In het kader van het Huisvestingsplan zullen er op dit plein (waar nu ondermeer Circus Pauwels staat) sociale woningen en woningen voor middeninkomens worden gebouwd.
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) nodigde daarom de buurtbewoners uit, om kennis te maken met de plannen.

Het Horzelpleinproject gaat in openbaar onderzoek van 24 maart tot 4 april ; de overlegcommissie is gepland op 27 april. Hoog tijd dus voor wat toelichting.

foto hierboven : zicht op het project vanaf de Horzelkruispunt. Aannemer : Thomas & Piron - Architect : SIA - BAEB

Een oud klaslokaaltje van la Roseraie liep op 15 maart snel eivol, vele mensen moesten gedurende de hele zitting blijven rechtstaan. Die grote opkomst wijst op een duidelijke ongerustheid voor wat komen zal. Even dit terzijde : temeer daar er schoon volk was aangekondigd hadden we in dit verband wat meer gastvrijheid en een beter onthaal verwacht van de uitnodigende Brusselse Huisvestingsmaatschappij : waarom geen grotere en meer aangepaste vergaderruimte, een drankje, geluidsversterking, een stoeltje voor iedereen….?). Soit, passons.

Bij het binnenkomen kregen we van Jack Lagae, één van de lokale trekkers van het Wijkcomlité Calevoet Horzel, onmiddellijk een bewoners-eisenbundel in de handen gestopt met tal van aanbevelingen ; aanbevelingen waarover we ondermeer verleden maand berichtten in De Hoorn. Dit pamflet zette de toon, het was duidelijk dat de mondige bewoners scherp stonden en vooral het beste voorhadden met hun Calevoet…

De Staatssecretaris voor Huisvesting Doulkeridis situeerde de Brusselse huisvestingspolitiek, gekenmerkt door een sociale huisvestingscrisis en een grote (en te verwachten) bevolkingsaangroei : het aanbod is dus merkelijk te klein. Vandaar dat er dingend huisvesting moet worden voorzien. Dit gebeurt best via een gediversifieerd woonbeleid : nieuwbouw maar ook renovatie, en gekoppeld aan acties tegen leegstand én het stimuleren en ondersteunen van nieuwe woonvormen. Specifiek voor wat betreft het Horzelplein werd het afgeschoten initiële project van 2009 heraangepast, rekening houdend met de talloze opmerkingen van publiek en gemeente.

Wat nu voorligt is een kleinschaliger (minder hoog) en lichter project, met groen, en een mixiteit, met nutsvoorzieningen, een grondwaterbeleid, kortom, een project zachter en meer op maat van de wijk.

foto hierboven : de Horzelvlakte gezien vanaf de spoorweg (Georges Michel 2010)

Doorheen de hele discussie en de vele vragen bleek de rode draad de sociale huisvesting te zijn. Nogal wat mensen zien bij mogelijke realisatie van het Horzelproject, de waarde van hun privéwoningen dalen wanneer in de wijk nieuwe sociale woningen worden gebouwd. En is Calevoet al niet rijkelijk bedeeld met sociale woningbouw ? Waarom worden deze niet verspreid over het Ukkelse grondgebied ? Wat met de veiligheid, kleine criminaliteit, het type van winkels… kortom nogal wat vragen waaruit een grote ongerustheid blijkt van de Ukkelaar voor het aantrekken van “sociaal-andere” bevolkingsgroepen in hun wijk.

Ondermeer schepen van Huisvesting Francoise Dupuis verdedigde deze mixiteit : het is een politieke keuze, een beleidskeuze. En het is beter die woningbouw te integreren in gemengde projecten, in plaats van grote complexen te bouwen, genre Merlowijk in Stalle.

Ander heikel punt was de grote bezorgdheid voor de veelheid van plannen : wat nu voorligt is één project, maar hoe verhoudt dit Horzelproject zich tot de andere mogelijks geplande projecten in de hele wijk Calevoet ? Het is zeer moeilijk dit alleenstaand dossier te beoordelen zonder weet te hebben van de andere. Wat is hun onderlinge verhouding ? Wat wordt bijvoorbeeld nog gepland, bijvoorbeeld op de Illochromasite ? Wat is de globale visie voor de hele wijk en de relatie van de Horzel met tiental andere stedenbouwkundige projecten ?
Hierover was “de politiek” voorzichtig, temeer omdat nog niet alles duidelijk is, men kent de intenties nog niet van alle promotoren.
“Promotoren kunnen dromen, maar daarom wordt nog niet alles toegelaten hé” zei schepen Cools die met grote deskundigheid een pleidooi hield voor een aanpak op maat. We onthouden dat de gemeente niet zomaar alles laat “passeren”en noteren hun bezorgdheid voor een leefbare wijk.!

foto hierboven : Circus Pauwels op de Horzelvlakte gezien vanaf de Alsembergsesteenweg (Georges Michel 2010).

Vele vragen gingen over die leefbaarheid van een nieuw Calevoet : parking, mobiliteit, scholenaanbod, leefomgeving, grondwaterbeleid, groene ruimte, “fietsbaarheid”, veiligheid, werfverzekering….Kortom, de mensen zijn ongerust en willen garanties dat het aangenaam wonen moet blijven in Calevoet !

Zoals gezegd : binnenkort loopt het openbaar onderzoek. In alle geval, wat duidelijk is : de politici, bouwheren en promotoren zouden best terdege rekening houden met het standpunt van de bewoners die pleiten voor een coherente ontwikkeling van de wijk, een mobiliteitsplan ten dienste van de oude en nieuwe inwoners, een aantrekkelijke natuurlijke omgeving en voor aangepaste sociaal culturele en economische infrastructuren.

Benieuwd wat die overlegcommissie op 27 april gaat opleveren….

Bds

Voetnoot bij dit alles : het blijft ons verbazen hoe met het grootste gemak de Nederlandstalige gemeenschap wordt ontzien bij dit soort manifestaties. Of denken politici dat er geen Nederlandstaligen wonen in Calevoet ? Gelukkig kwam er snel een reactie voor meertalige aanpak vanuit het publiek. Hoed af verder voor de tweetalige en deskundige moderator van het wijkcomité, en voor ondermeer schepen Cools, die als enige politicus het publiek ook in het Nederlands toesprak. Chapeau !

(De Hoorn April 2011)

Terug naar hoofdartikel

Calevoet in de kijker : bewoners kruipen in de pen.

In juni 2009 gaf het Candelaershuys met de organisatie van een debat over de toekomst van de wijk Calevoet, het startschot van een buurtgericht en participatief proces in de wijk, een traject dat nu recent uitmondde in de voorstelling van de puike brochure “Calevoet Bourdon, un quartier sous pression”.

Dit mooi voorbeeld van burgerinitiatief, gegroeid uit de betrokkenheid van de bewoners met hun wijk, en gerealiseerd met steun van instellingen als Acqu (koepel van de Ukkelse wijkcomités) en IEB (Inter Environnement Bruxelles), wil aan de lokale en grootstedelijke beleidsvoerders aanbevelingen, voorstellen en verzuchtingen kenbaar maken komende van zij die er wonen, leven en werken.

Het is een allesomvattende uitgave geworden handelend over mobiliteit, de structuur van de wijk, haar bewoning, de natuurlijke omgeving, socio-culturele en economische infrastructuur… Handig is ook het overzicht over de lopende, toekomstige en potentiële projecten in de wijk.

Want er zijn er nogal wat : de laatste maanden wordt de wijk bedolven onder een hele resem plannen, waarvan het gros zich situeert binnen de huisvesting. Die nieuwe projecten, privé of openbaar, voorzien in ongeveer 1200 bijkomende woningen ! Uiteraard heeft dit directe gevolgen voor de wijk, denk maar op vlak van mobiliteit, scholen, handel…..

Via de uitgave van deze brochure dragen de wijkbewoners hun steentje bij tot een gestructureerd stedelijke debat over Calevoet, gestoeld op duidelijke visies, die gegroeid zijn uit hun ervaringen, uit het “bewonen” van de wijk.

Inleidend pleiten de buurtbewoners voor een duidelijk en helder urbanistisch werktuig, zeg maar een kader of bestemmingsplan dat klaarheid moet scheppen in de stedenbouwkundige flou van regelgeving, gekoppeld aan het “derogationisme” of het veelal toekennen van afwijkingen op de strikte regels.
Mooi idee hiervoor is de aanstelling door de overheid van een “wijkontwikkelaar” die zich positioneert binnen het spanningsveld van bewoners, openbare diensten, gebruikers enerzijds, versus de verschillende themata (mobiliteit, economie, groen…).

 Verkeer

Wat het verkeer betreft (het zwarte beest van het wijkdossier) vragen de bewoners een ontmoediging van het inkomend verkeer (wat dan weer een degelijk openbaar vervoer impliceert), en de realisatie van een “carsharing”- of “cambio” systeem aan het station.

Er wordt gepleit voor het behoud van de treinverbinding van het station met de Noord-Zuid-as. En hieraan gekoppeld de bevestiging van de functie van het station van Calevoet, met een gepast dienstverlening (dus met loket én stationschef !).

De fietsers zouden moeten kunnen rijden “in eigen bedding” in de Goudkasteelstaat en in de Egide van Ophemstraat. En waarom geen “Villo-station” in de wijk ? Ook de langverwachte fietsweg Beersel- Brussel centrum, via Calevoet, mag er eindelijk eens komen !

Veel auto’s, veel verkeer, impliceert veel parkeerplaatsen : de vraag hiernaar overstijgt overduidelijk het aanbod. Groot probleem dus. Maar anderzijds vraagt de middenstand dan weer de nodige parkeerruimte voor haar cliënteel. Veel of weinig parkeergelegenheid : het blijft een dillemma . Misschien biedt “betalend parkeren” (voor niet bewoners) op de meest drukke plaatsen soelaas ?

foto hierboven : portie van de Alsembergsesteenweg tussen station Kalevoet en de Delhaize van Beersel.


 Het uitzicht

In Calevoet zit weinig structuur, weinig coherentie.
Jammer genoeg is dit veelal een voorwendsel om de bouw van grote architecturale eenheden goed te praten.
Maar “restructuratie” mag geen alibi zijn om de wijk ondoordacht vol te bouwen.

Foto hiernaast :
Op de Van Ophem straat werd er helaas, naast traditionele huisjes van twee niveaus, een vergunning gegeven voor het bouwen van een beiaardenhuis van vijf bouwlagen hoog.

Bewoners vragen expliciet aandacht voor de beschikbare openbare ruimte, zeker ten behoeve van voetgangers en fietsers. Zo wordt een heraanleg gevraagd van het Horzel- en Diewegkruispunt ten voordele van de niet gemotoriseerde gebruiker.

Graag wil men de wijk ook visueel mooier maken : “stadskankers” of “lelijke plekken” kunnen bij de implementatie van nieuwe projecten aangepast/weggewerkt worden.

Het gezellig samenleven (la convivialité) moet meer de bovenhand nemen. En waarom zou het typisch stationnetje niet kunnen beschermd / erkend worden ?

Wat nieuwbouw betreft vragen de bewoners dat bouwheren hun plannen aftoetsen aan de visuele en ruimtelijke coherentie van de bestaande wijk.

foto hierboven : Horzelkruispunt.

 Bevolking

Naar bevolkingsdichtheid wordt gepleit voor menselijke haalbaarheidsparameters op vlak van onthaal en levenskwaliteit.

Onthaal van nieuwe inwoners blijft heel belangrijk opdat deze zich vlot zouden kunnen integreren in de wijk. Waarom dus geen “ welcome pack” met alle info over de wijkvoorzieningen ? Maar ook de huidige bewoners moeten er bij de aanleg van de verschillende projecten hun voordeel bij doen.

Het groen ook : dit moet gekoesterd worden : vandaar bijvoorbeeld het belang van de bescherming van de Keyenbemptzone. Speelpleintjes voor de kinderen moeten er ook zijn. En waarom geen sociaal-culturele bestemming aan het Horzelplein geven… ?

 Een openbare markt ?

Op economisch vlak behoudt men graag het gemengd karakter van de wijk. Behoud en herdynamisering van de economische activiteit kan wenselijk de missie zijn van een wijkontwikkelaar ?

Wat met het evenwicht van economische activiteit tussen de Horzel en het station. Waarom geen openbare markt te Calevoet ? En ja, winkelgalerijen horen best niet thuis in Calevoet. Stof genoeg voor een commerciële audit ?

 Goed leven in Calevoet

Een gezonde mix van functies en activiteiten, een gemengd publiek, efficiënt openbaar vervoer, handel op mensenmaat, behoud van biodiversiteit en openbare en groene ruimte : de Calevoetenaars pleiten voor een leefbare wijk, op mensenmaat. Want men werkt en slaapt niet alleen in een stad, men leeft er vooral.

Hopelijk nemen de beleidsvoerders de brochure “Calevoet Bourdon, un quartier sous pression” ernstig ?

bds

Meer info :
www.acqu.be
www.ieb.be
Jack LAGAE 12, Drogebosesteenweg 1180 Ukkel, 0473 68 21 23

(De Hoorn, februari 2011)

Terug naar hoofdartikel

Horzelwijk Calevoet : bewoners verenigen zich...

In het kader van onze aanwezigheid in de Ukkelse wijken lanceerde het Candelaershuys verleden seizoen Piste 1180, een sociaal-artistiek project in Calevoet. Onderdeel hiervan was de infoavond “Wat na het circus ?”. De ruime opkomst van de buurtbewoners in Café “Le silence” legde toen de grote nood aan concrete en correcte informatie over de toekomst van de Horzelsite bloot. En de samenwerking met lokale comités en partners gaven perspectieven voor een verdere en meer gestructureerde samenwerking. Deze is er nu.

Want de ontwikkeling van de Horzelwijk te Calevoet, « den Bourdon » in de volksmond, is actueler dan ooit ! Daarom verzamelden, op uitnodiging van het nieuwe « Horzelcomité », op 22 maart, een dertigtal bewoners in café « Vieux Dieweg ».

De vergadering verliep in een positieve en opbouwende sfeer, en was zeer constructief. Een verslag.

Na een korte presentatie van de situatie (met info over de lopende projecten én deze die ‘in de lucht hangen’, … ) hebben een vijftiental inwoners, zich bewust zijnde van hun expertise die zij als eerste betrokkene, als wijkbewoner bezitten, besloten om te pogen een aantal dingen in gang te zetten, pour faire bouger les choses.

Met als finaliteit de opmaak van een wijkmemorandum, een soort bewonersmanifest ter attentie van de overheid en de verschillende stedenbouwkundige operatoren, om samen met hen een constructief en positief kader te schetsen, nodig voor de progressieve verbouwing van de wijk. Op maat van de bewoners, de wijk en haar mogelijkheden.

Hiervoor werd er een nieuwe samenkomst gepland op zondag 25 april, waar 4 werkgroepen zullen worden opgericht .
De werkgroep « Openbare ruimtes en water » buigt zich over straten, wegen, wegennetten, verplaatsingen, centraliteit, groenzones, de Geleytsbeek en het rioleringswater…

De werkgroep « Mobiliteit » behandelt het verkeer, openbaar vervoer, het parkeerprobleem,…

Onderwijs, sport- en cultureel commercieel aanbod zijn de werkterreinen van de werkgroep « Infrastructuren en werkgelegenheid ».

Tenslotte is er de werkgroep « Huisvesting » die het ondermeer zal hebben over de typologie, de architectuur, stand van de bouwwerken, mogelijke bestemmingen, de sociale huisvesting, de leegstand…

Belangrijke evolutie en mobilisering dus van de wijkbewoners in Calevoet, die, in samenspraak met de beleidsvoerders en de stedenbouwkundige operatorten ervoor willen zorgen dat hun wijk, « den Bourdon » een aangename plek blijft om te (blijven) wonen.

(De Hoorn, mei 2010)

Terug naar hoofdartikel

chaussée de neerstalle n°444a : avis favorable pour la construction d’un immeuble à appartements avec rez pour PME.

La commission de concertation du 27 avril 2011 à rendu un avis favorable sous conditions pour la construction, rue de Neerstalle 444a, d’un immeuble à appartements avec rez pour PME.

téléchargez ici l’avis rendu par la commission de concertation.
téléchargez ici et ici la note explicative fournie par le demandeur.

Le PPAS "Groeselenberg" : une solution pour l’ensemble du quartier ?

Soutenu par la demande pressante que notre association avait exprimée, le Conseil communal a pris la décision fin 2007 d’élaborer un plan particulier d’affectation du sol (PPAS) n° 64 portant sur l’ensemble du site. Ce PPAS devrait permettre :

 1. de garantir un aménagement équilibré du site en termes d’implantation, de densité et de typologie, ainsi que de mise en valeur du paysage et du relief ;
 2. d’assurer une bonne répartition des accès et une bonne accessibilité de tous les sites à reconvertir.

Résolus à être entendus, les habitants ont défini dès 2008 leur vision de ce PPAS :

 1. Pour éviter une paralysie de la circulation tout autour du site et une dégradation de la qualité de vie des habitants, le nombre de nouveaux logements doit être impérativement limité à maximum 80 logements au total (pour l’ensemble du site, comprenant à la fois les parcelles entourant la Clinique et le site du Cerva). Leur implantation et les accès aux différentes parties du site doivent être équilibrés et basés sur les capacités d’absorption de chacune des voiries.
 2. La typologie du bâti, le gabarit et l’implantation des nouvelles constructions doivent s’accorder avec le bâti existant, comme le requièrent le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) et le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS). Des maisons individuelles en ordre semi-continu d’une hauteur de deux niveaux (identique à ce qui existe sur le périmètre du site) doivent être privilégiées, plutôt que des immeubles à appartements. Cela réduirait ainsi la densité et le nombre de logements, en aérant leur disposition.
 1. Des espaces verts d’accès public, équitablement répartis entre la partie Nord et la partie Sud du site doivent être prévus tant à front de voirie du Groeselenberg que le long de l’avenue Circulaire. Il est notamment nécessaire de prévoir un espace vert suffisamment grand à front de rue du Groeselenberg pour assurer la préservation de l’enracinement des arbres remarquables qui s’y trouvent, mais surtout pour renforcer le caractère public de cette zone qui depuis toujours est un lieu de rencontre intergénérationnel. En outre, si cette zone était suffisamment étendue, cela permettrait également d’y implanter le projet de compost de quartier qui joue un rôle non négligeable pour favoriser les relations entre habitants.

Le PPAS est toujours en cours d’élaboration. Les habitants ont bien l’intention de se faire entendre et comptent sur un PPAS équilibré et réaliste qui devrait voir le jour avant que l’ensemble du site n’ait été urbanisé !

Rue Groeselenberg 57 : Avis favorable sous conditions pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment destiné à l’enseignement supérieur (Ecole Parnasse-Deux Alice).

La Commission de concertation du 27 Avril 2011 a rendu un avis favorable sous conditions pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment sis rue Groeselenberg 57 et destiné à l’enseignement supérieur.

Téléchargez ici l’avis rendu par la commission de concertation.

Téléchargez-ici une description chiffré du projet.
Un rapport d’incidence de quatre pages fait partie également du dossier, n’hésitez pas à nous en demander une copie.

Explications et réflexions du comité local :

A proximité de la Clinique, une école d’infirmières est en service depuis des années. C’est l’école des Deux Alice, fusionnée depuis avec le Parnasse-Deux Alice, au sein de la Haute Ecole Léonard de Vinci.
Les dimensions de ce bâtiment seraient insuffisantes. Un nouveau bâtiment, de 50 mètres sur 60 mètres, est envisagé. Le niveau unique actuel serait remplacé par un bâtiment de trois niveaux, permettant d’accueillir simultanément jusqu’à 550 étudiants (à comparer aux 200 étudiants actuels). La surface bâtie augmenterait ainsi de manière significative passant de 850 m² à 2.760 m².

Par rapport aux dimensions du terrain, les proportions de ce bâtiment sont excessives. La densité construite passe d’un rapport plancher/sol de 0,18 à 0,40, ce qui est tout à fait disproportionné pour une nouvelle construction en intérieur d’ilot. Deux alternatives s’offrent au demandeur : réduire ses constructions ou agrandir les dimensions du terrain, ce qu’il a la possibilité de faire puisqu’il est également propriétaire des parcelles de terrain contigües.

Même si l’affectation d’équipement collectif génère des flux de circulation différents des flux liés au logement (le trafic entre sur le site en début de journée et sort en fin de journée), ce projet va augmenter les flux de circulation sur l’ensemble des voiries entourant le site, mais aussi accroître —et de manière très significative — les problèmes de stationnement. Non seulement aucun parking n’est prévu pour les étudiants supplémentaires, mais en outre le parking qui est actuellement à leur disposition sera supprimé !

Par ailleurs, les terrains situés en contrebas du projet souffrent déjà d’un important ruissellement. En raison de ses dimensions excessives, le projet a pour effet de diminuer fortement le potentiel d’infiltration de la parcelle.

Le terrain d’implantation du présent projet se trouve inclus au sein du périmètre du futur PPAS Groeselenberg.

La reconversion des bâtiments de la Clinique des 2 Alice.

Téléchargez ici en haute résolution la vue aérienne du quartier Groeselenberg.
Téléchargez ici la même vue avec quelques annotations.

La Clinique des 2 Alice occupe une place de choix au centre du site du Groeselenberg. En raison du déménagement prochain de la Clinique des 2 Alice vers le site de la Clinique St-Elisabeth, le bâtiment existant a été cédé à un promoteur immobilier. Ce dernier a récemment introduit un projet de reconversion du bâtiment existant en 127 logements et 2 unités affectées à l’équipement collectif.
Ce projet a reçu un avis favorable sous conditions de la part de la Commission de concertation réunie le 2 mars 2011. Vu le caractère mixte de la procédure, une nouvelle demande devra néanmoins être introduite.

Le dossier a mobilisé les habitants du quartier et une centaine d’entre eux étaient présents à la Commission de concertation pour faire valoir leurs observations :

par sa démesure (gabarit, superficie, hauteur) et ses conséquences prévisibles tant sur la perméabilité du sol que sur la mobilité et l’accessibilité du quartier, les habitants considèrent que le projet, qui tient insuffisamment compte des problèmes de mobilité, qui ne respecte ni l’environnement, ni les habitants présents et futurs du voisinage, doit être revu.

Aucune surface supplémentaire ne devrait être construite sur les parcelles attenantes à l’ancienne clinique, dont la densité atteint déjà un rapport plancher/sol de 1,33. Le bâtiment, qui compte déjà six niveaux, ne devrait pas être surélevé.

Dans l’avis qu’elle a rendu, la Commission a considéré qu’en augmentant le gabarit d’un immeuble dont les proportions sont déjà anachroniques pour le quartier, en étendant et rehaussant certaines ailes du bâtiment existant, le projet du promoteur porte atteinte à l’intérieur de l’îlot et doit être substantiellement modifié !

Malgré cela, la Commission a toutefois rendu un avis favorable. Elle s’est limitée à imposer quelques conditions spécifiques en termes de gabarit, d’implantation, de parking et du maintien d’un minimum de verdurisation tout autour du site. Au niveau procédural, un nouveau dossier devra être introduit et soumis une nouvelle fois à en enquête publique et concertation.

Malgré ce report partiel du projet de Beaufort, les habitants considèrent qu’ils n’ont pas été suffisamment entendus par la Commission et qu’elle a passé sous silence, voire même validé, des lacunes importantes du dossier.

Même si le projet est formellement reporté, les habitants considèrent pour plusieurs raisons qu’ils n’ont pas été suffisamment entendus par la Commission et qu’elle a passé sous silence, voire même validé, des lacunes importantes du dossier.

D’abord, la remise d’un avis positif même assorti de conditions pour un dossier qui doit être complètement revu semble contradictoire et revient à ne pas entendre les critiques importantes qui ont été adressées.

Ensuite, la Commission n’a pas examiné certaines observations des habitants, mais s’est contentée d’un examen sommaire du dossier. Cela pose question. La Commune ne dispose-t-elle pas des compétences pour constater l’inexactitude des calculs avancés par un promoteur ?
Celui-ci surestime les surfaces de planchers existantes, notamment en incluant à tort des étages techniques, voire des surfaces qui n’existent pas !
La Commission passe ce point sous silence ! Pire : le calcul de mobilité se base sur une projection à horizon 2020 et prend comme postulat une généralisation des déplacements à pied, à vélo et en transport en commun.
Il en résulte que, selon le promoteur, le trafic automobile ne devrait pas augmenter !
La Commission prend pour comptant les déclarations du promoteur et va jusqu’à mentionner dans son avis que, se basant sur les données du promoteur, le projet va réduire la circulation, y compris aux heures de pointe. Une lecture quelque peu attentive du rapport de mobilité suffisait à établir l’incohérence de ces calculs.

Enfin, la Commission considère qu’une rehausse de certaines partie du bâtiment peut se justifier et permet une meilleure liaison volumétrique avec la partie construite la plus haute, ce que nous contestons.

Téléchargez ci-dessous les documents relatifs à ce dossier :

 Analyse du projet réalisée par le comité de quartier Groeselenberg.
 Avis de la Commission de Concertation.
 Évaluation par le comité de quartier de l’avis rendu par la Commission.

Coupures de presse :

 Beaufort doit diminuer la voilure, Le Soir, Samedi 5 mars 2011.
 Deux Alice, projet à revoir, La Libre Belgique, 8 mars 2011.

Dispositions architecturales.

Matériellement, le projet de la STIB se compose d’un ensemble de 3 édifices couvrant 2.5 hectares et pouvant accueillir une totalité de 85 trams : côté chaussée de Ruysbroeck un dépôt de remisage pour 75 trams, au centre du site un édicule administratif et à l’arrière, côté Drogenbos, un hall d’entretien. D’après ce qu’on nous en a dit à la STIB (Jean-Michel MARY, Direction du Développement du Réseau, lors de la réunion du 21 janvier 2011) la totalité de 75 trams serait basé sur le nombre de véhicules déjà actuellement en service sur les lignes desservant le quartier en l’occurrence les lignes 4, 82 et 97.

Deux accès sont prévus pour les trams. L’entrée principale (deux tiers des mouvements) se fait depuis le « Rond point des Menhirs » (rue de Stalle) en longeant la promenade verte et le site de NEMO33 (partiellement exproprié pour ce faire). Les autres trams accéderont au dépôt par l’entrée située chaussée de Ruisbroek via la chaussée de Neerstalle.

Pour vous faire une idée en 3D de l’aspect architectural du projet, visualisez ici l’animation "édulcorée" mis en ligne sur YouTube par la STIB.

Retour vers la rubrique "Marconi"

CHAUSSÉE DE WATERLOO 1391 (Fort Jaco) : Avis favorable pour la rénovation et l’extension d’un immeuble de logement avec Rez-de-Chaussée commercial.

La commission de concertation du 16 mars 2011 s’est prononcée favorablement, en émettant néanmoins certaines conditions, pour le projet de rénovation et d’extension de l’immeuble sis au 1391 de la chaussée de Waterloo.

Téléchargez ci-dessous les documents relatifs à ce dossier :

 Les motifs de l’enquête.
 La note explicative fournie par le demandeur
 les caractéristiques chiffrées du projet.
 Les prescriptions du PRAS pour ce projet
 La fiche concernant l’arbre remarquable situé sur cette parcelle
 L’avis de la commission de concertation du 16 mars 2011.

S.A. VERT CHASSEUR

Chaussée de Waterloo/rue Vanderlinden n°2 : Avis favorable sous condition pour la demande de restructuration d’un îlot : démolition et reconstruction de deux immeubles avec parkings.

Documents à télécharger :

 Avis rendu par la commission de concertation du 12 janvier 2011.
 Note concernant la demande de permis d’urbanisme.

chaussée de Waterloo 1135

Avis favorable sous conditions pour la demande de transformation d’un immeuble de bureaux + création d’un commerce, extension des sous-sols, régularisation d’une cage d’escalier. Téléchargez ici l’avis rendu par la commission de concertation du mercredi 12 janvier 2011.

AVENUE DOLEZ 257

Avis défavorable pour la demande de démolition d’une maison et construction d’un immeuble de 3 appartements et 1 bureau. Projet situé en Zone d’intérêt Culturel, Historique, Esthétique et d’Embellissement (ZICHEE). Téléchargez ici l’avis rendu par la commission de concertation du mercredi 12 janvier 2011.

>> Plus d’infos

Avis favorable pour la reconstruction, l’agrandissement et le déménagement des magasins Colruyt rue de Stalle.

Une demande de permis d’urbanisme (c’est quoi ?) et d’environnement (C’est quoi ?) pour la reconstruction/agrandissement des magasins Colruyt (situés Rue de Stalle et rue Baron van Hamme) a été soumise à enquête publique au printemps dernier.

Au programme : le déménagement du magasin vers la rue de Stalle et un agrandissement de sa superficie d’environ 20%. Le parking lui aussi est étendu, passant de 167 à 197 emplacements.

Le 30 juin dernier, le projet a reçu de la part de la commission de concertation un avis favorable à condition de :

 • améliorer l’esthétique du bâtiment mitoyen au 165/167 rue de Stalle en proposant une composition de façade s’intégrant au bâti existant, ou en le verdurisant,
 • planter un alignement d’arbres à haute tige dans la zone de recul (tilleuls) de la rue de Stalle,
 • préciser le fonctionnement des citernes de manière à ce qu’elles assurent le rôle de bassin d’orage,
 • reculer les 3 emplacements de la rue Baron Van Hamme et le portique de manière à augmenter la profondeur de la zone de recul à 4.5 m,
 • mettre un arbre devant chaque trumeau de la façade de la rue de Stalle,
 • fournir à la Direction des Monuments et Sites un reportage photographique du bâtiment avant démolition.

La Commission de Concertation encourage la société COLRUYT à mettre en place une location d’emplacements de stationnement à l’usage des riverains en dehors des heures d’ouvertures du magasin.

Téléchargez ici la note concernant ce dossier.
Téléchargez ici l’avis complet de la Commission de Concertation du 30 juin 2010.

Vos remarques et commentaires nous intéressent. N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-joint.

Démolitions et reconstructions au "Vert Chasseur"

Angle Rue Vanderlinden / Chaussée de Waterloo :

Une demande de permis d’urbanisme (c’est quoi ?) pour la démolition de 2 bâtiments, la construction d’un immeuble d’habitation et commerce, la construction d’un second immeuble de logements avec parking et la démolition/reconstruction d’un 3ième immeuble a été soumise à enquête publique au printemps dernier.

Le 23 juin 2010, le projet a reçu de la part de la commission de concertation un avis favorable à condition de :

 • Limiter la profondeur des constructions aux étages le long de la chaussée de Waterloo à
  13m, sauf en ce qui concerne le commerce double hauteur le long de l’immeuble voisin de
  gauche ;
 • Limiter la profondeur des terrasses arrières sur une profondeur maximum de 1,60m, et
  garantir la quiétude de l’intérieur de l’îlot en optant pour des matériaux non diffuseurs de
  bruit ;
 • Représenter en façade arrière, les éléments plantés destinés à garantir l’intimité de ces
  terrasses ;
 • Intégrer les circulations à l’enveloppe des bâtiments dont la profondeur est limitée à 13m, et supprimer les coursives ;
 • Aménager les accès des logements sis chaussée de Waterloo par la façade et non par la rue Vanderlinden ;
 • Présenter une(des) lucarne(s) plus réduites pour l’immeuble reconstruit, dans le respect de
  la nomenclature de la façade maintenue ;
 • Limiter la terrasse arrière (immeuble reconstruit) à l’emprise de la toiture à versants telle que proposée. Rendre le solde éventuel de toiture plate inaccessible sauf pour entretien
  (déplacement du garde-corps au niveau de la limite de la terrasse accessible) ;
 • Effectuer un reportage photographique selon les recommandations émises sur le site
  internet de la DMS (www.monument.irisnet.be) ;
 • Reculer les lucarnes prévues en façade arrière du nouvel immeuble chaussée de Waterloo
  (1067), de 60 cm minimum par rapport au plan de la façade arrière et les réduire
  conformément aux prescriptions du PPAS ;
 • Prendre toutes les dispositions afin d’atténuer les nuisances sonores et visuelles en intérieur d’îlot liées aux circulations automobiles au niveau de la rampe d’accès au parking (pergola, mur anti-bruit, …) ;
 • Prévoir le local vélos à proximité de l’accès rue Vanderlinden ;
 • Déplacer le local pour les ordures ménagères et en augmenter la capacité, de sorte à
  permettre un accès plus aisé depuis les logements et vers la voirie ;
 • Proposer des échantillons de matériaux qui conservent, pour l’ensemble du projet, des
  teintes claires ;
 • Présenter un nouvel avis SIAMU sur le projet modifié ;
 • Motiver et solliciter toutes les dérogations au PPAS et au Règlement Régional d’Urbanisme ;
 • Représenter le projet modifié aux Mesures Particulières de Publicité.

Une nouvelle enquête publique aura donc lieu. Elle permettra aux riverains d’exprimer une seconde fois leurs remarques et observations.

En ce 22 juillet, le permis d’urbanisme n’a pas encore été délivré. Le dossier doit encore passer par la région afin de recevoir l’avis du fonctionnaire délégué.

Téléchargez ici la note concernant ce dossier.
Téléchargez ici l’avis complet de la Commission de Concertation du 23 juin 2010.

Vos remarques et commentaires nous intéressent. N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-joint.

St JOB : QUARTIER DURABLE

> Le dimanche 12 septembre 2010 de 10h00 à 14h00 l’Association Quartier Durable de Saint Job organise, à l’attention des riverains, une journée d’échanges et de rencontres autour des thématiques suivantes :

 • Construire un quartier durable au quotidien ;
 • Agir pour un diagnostic et des solutions énergétiques ;
 • Participer au système d’échange local de services ;
 • Partager un repas…une voiture, des legumes ?

Une lettre d’information de d’inscription sera distribuée dans votre boîte aux lettres début septembre.

Plaine du Bourdon : projet "Château d’Or"

Avis favorable sous conditions pour le projet "Château d’Or"

Les Immobilières St Job et Du Château d’Or ont représenté une troisième version de leur projet sur la Plaine du Bourdon. Au programme : 77 logements, une maison de repos et MRS, une crèche, des espaces de bureaux et d’activités productives.

Le 07 juillet dernier, le projet a reçu de la part de la commission de concertation un avis favorable à condition de :

 • Gabarit :
  • Réduire le gabarit du bâtiment B à R+2+recul, entre les axes Ba et Bp
  • Modifier le programme en conséquence,
  • Sous-sol : Réduire l’emprise du sous-sol en renonçant au duplex avec le sous-sol, afin d’augmenter la superficie de pleine terre et réduire la hauteur de la façade apparente sur la zone verte,
 • Aménagement des abords :
  • Préciser les plantations d’arbres à moyen et fort développement dans la zone de jardin commun,
  • Rapprocher les poubelles de la chaussée d’Alsemberg afin de supprimer le charroi en intérieur d’îlot,
  • Proposer des clôtures en châtaigner entre les jardins et la zone verte ;
  • Minimiser le cheminement piéton entre les bollards, en chemin stabilisé d’une largeur maximale de 1,5m intégré à l’aménagement du jardin ;
 • Nonobstant les dispositifs de temporisation des crues d’orage, assurer le rejet des eaux pluviales des toitures dans le ruisseau du Geleytsbeek en accord avec l’IBGE (gestionnaire du ruisseau et du projet de promenade verte comportant la remise à ciel ouvert du ruisseau),
 • Raccorder le trop plein des citernes du bâtiment au bassin d’orage ;
 • Fournir à l’IBGE, dans les délais de rigueur de la procédure de délivrance des permis d’environnement, les plans modifiés des installations classées.
 • Corriger les formulaires en conséquence.

Téléchargez ici la note concernant ce projet.
Téléchargez ici certains extraits choisis de l’avis rendu.

Pour consulter l’avis complet, cliquez sur ce lien.

Avis défavorable pour le projet de lottisement au n° 44 de l’avenue des Statuaires.

La Commission de concertation du 16/06/2010 a rendu un avis défavorable pour la démolition d’une villa « Belle Epoque » au n° 44 de l’avenue des Statuaires et la création d’un lotissement pour 12 logements.

Téléchargez ici la note (format pdf) concernant cette enquête publique.

Téléchargez ici l’avis complet rendu par la commission de concertation.