Le dimanche 12 septembre 2010 de 10h00 à 14h00 l’Association Quartier Durable de Saint Job (…) - Angle Rue Vanderlinden / Chaussée de Waterloo : Une demande de permis d’urbanisme (c’est quoi (…) - Avis favorable sous conditions pour la demande de transformation d’un immeuble de bureaux + (…) - Chaussée de Waterloo/rue Vanderlinden n°2 : Avis favorable sous condition pour la demande de (…) - Avis défavorable pour la demande de démolition d’une maison et construction d’un immeuble de 3 (…) - La commission de concertation du 16 mars 2011 s’est prononcée favorablement, en émettant (…) - Matériellement, le projet de la STIB se compose d’un ensemble de 3 édifices couvrant 2.5 (…) - Téléchargez ici en haute résolution la vue aérienne du quartier Groeselenberg. Téléchargez ici (…) - La Commission de concertation du 27 Avril 2011 a rendu un avis favorable sous conditions pour la (…) - Soutenu par la demande pressante que notre association avait exprimée, le Conseil communal a (…) - La commission de concertation du 27 avril 2011 à rendu un avis favorable sous conditions pour la (…) - In het kader van onze aanwezigheid in de Ukkelse wijken lanceerde het Candelaershuys verleden (…) - In juni 2009 gaf het Candelaershuys met de organisatie van een debat over de toekomst van de (…) - De bewoners van Calevoet zijn ongerust en zeer bezorgd over de toekomst van hun wijk. Dit was op (…) - Commune d’Uccle – Service de l’Urbanisme Commission de Concertation séance du 29/06/11 ; (…) - Plan Nature Uccle Annexes" />

Calevoet : bezorgdheid alom.

De bewoners van Calevoet zijn ongerust en zeer bezorgd over de toekomst van hun wijk. Dit was op 15 maart nog eens heel duidelijk tijdens de voorstelling van het huisvestingsproject “Horzelplein”.

In het kader van het Huisvestingsplan zullen er op dit plein (waar nu ondermeer Circus Pauwels staat) sociale woningen en woningen voor middeninkomens worden gebouwd.
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) nodigde daarom de buurtbewoners uit, om kennis te maken met de plannen.

Het Horzelpleinproject gaat in openbaar onderzoek van 24 maart tot 4 april ; de overlegcommissie is gepland op 27 april. Hoog tijd dus voor wat toelichting.

foto hierboven : zicht op het project vanaf de Horzelkruispunt. Aannemer : Thomas & Piron - Architect : SIA - BAEB

Een oud klaslokaaltje van la Roseraie liep op 15 maart snel eivol, vele mensen moesten gedurende de hele zitting blijven rechtstaan. Die grote opkomst wijst op een duidelijke ongerustheid voor wat komen zal. Even dit terzijde : temeer daar er schoon volk was aangekondigd hadden we in dit verband wat meer gastvrijheid en een beter onthaal verwacht van de uitnodigende Brusselse Huisvestingsmaatschappij : waarom geen grotere en meer aangepaste vergaderruimte, een drankje, geluidsversterking, een stoeltje voor iedereen….?). Soit, passons.

Bij het binnenkomen kregen we van Jack Lagae, één van de lokale trekkers van het Wijkcomlité Calevoet Horzel, onmiddellijk een bewoners-eisenbundel in de handen gestopt met tal van aanbevelingen ; aanbevelingen waarover we ondermeer verleden maand berichtten in De Hoorn. Dit pamflet zette de toon, het was duidelijk dat de mondige bewoners scherp stonden en vooral het beste voorhadden met hun Calevoet…

De Staatssecretaris voor Huisvesting Doulkeridis situeerde de Brusselse huisvestingspolitiek, gekenmerkt door een sociale huisvestingscrisis en een grote (en te verwachten) bevolkingsaangroei : het aanbod is dus merkelijk te klein. Vandaar dat er dingend huisvesting moet worden voorzien. Dit gebeurt best via een gediversifieerd woonbeleid : nieuwbouw maar ook renovatie, en gekoppeld aan acties tegen leegstand én het stimuleren en ondersteunen van nieuwe woonvormen. Specifiek voor wat betreft het Horzelplein werd het afgeschoten initiële project van 2009 heraangepast, rekening houdend met de talloze opmerkingen van publiek en gemeente.

Wat nu voorligt is een kleinschaliger (minder hoog) en lichter project, met groen, en een mixiteit, met nutsvoorzieningen, een grondwaterbeleid, kortom, een project zachter en meer op maat van de wijk.

foto hierboven : de Horzelvlakte gezien vanaf de spoorweg (Georges Michel 2010)

Doorheen de hele discussie en de vele vragen bleek de rode draad de sociale huisvesting te zijn. Nogal wat mensen zien bij mogelijke realisatie van het Horzelproject, de waarde van hun privéwoningen dalen wanneer in de wijk nieuwe sociale woningen worden gebouwd. En is Calevoet al niet rijkelijk bedeeld met sociale woningbouw ? Waarom worden deze niet verspreid over het Ukkelse grondgebied ? Wat met de veiligheid, kleine criminaliteit, het type van winkels… kortom nogal wat vragen waaruit een grote ongerustheid blijkt van de Ukkelaar voor het aantrekken van “sociaal-andere” bevolkingsgroepen in hun wijk.

Ondermeer schepen van Huisvesting Francoise Dupuis verdedigde deze mixiteit : het is een politieke keuze, een beleidskeuze. En het is beter die woningbouw te integreren in gemengde projecten, in plaats van grote complexen te bouwen, genre Merlowijk in Stalle.

Ander heikel punt was de grote bezorgdheid voor de veelheid van plannen : wat nu voorligt is één project, maar hoe verhoudt dit Horzelproject zich tot de andere mogelijks geplande projecten in de hele wijk Calevoet ? Het is zeer moeilijk dit alleenstaand dossier te beoordelen zonder weet te hebben van de andere. Wat is hun onderlinge verhouding ? Wat wordt bijvoorbeeld nog gepland, bijvoorbeeld op de Illochromasite ? Wat is de globale visie voor de hele wijk en de relatie van de Horzel met tiental andere stedenbouwkundige projecten ?
Hierover was “de politiek” voorzichtig, temeer omdat nog niet alles duidelijk is, men kent de intenties nog niet van alle promotoren.
“Promotoren kunnen dromen, maar daarom wordt nog niet alles toegelaten hé” zei schepen Cools die met grote deskundigheid een pleidooi hield voor een aanpak op maat. We onthouden dat de gemeente niet zomaar alles laat “passeren”en noteren hun bezorgdheid voor een leefbare wijk.!

foto hierboven : Circus Pauwels op de Horzelvlakte gezien vanaf de Alsembergsesteenweg (Georges Michel 2010).

Vele vragen gingen over die leefbaarheid van een nieuw Calevoet : parking, mobiliteit, scholenaanbod, leefomgeving, grondwaterbeleid, groene ruimte, “fietsbaarheid”, veiligheid, werfverzekering….Kortom, de mensen zijn ongerust en willen garanties dat het aangenaam wonen moet blijven in Calevoet !

Zoals gezegd : binnenkort loopt het openbaar onderzoek. In alle geval, wat duidelijk is : de politici, bouwheren en promotoren zouden best terdege rekening houden met het standpunt van de bewoners die pleiten voor een coherente ontwikkeling van de wijk, een mobiliteitsplan ten dienste van de oude en nieuwe inwoners, een aantrekkelijke natuurlijke omgeving en voor aangepaste sociaal culturele en economische infrastructuren.

Benieuwd wat die overlegcommissie op 27 april gaat opleveren….

Bds

Voetnoot bij dit alles : het blijft ons verbazen hoe met het grootste gemak de Nederlandstalige gemeenschap wordt ontzien bij dit soort manifestaties. Of denken politici dat er geen Nederlandstaligen wonen in Calevoet ? Gelukkig kwam er snel een reactie voor meertalige aanpak vanuit het publiek. Hoed af verder voor de tweetalige en deskundige moderator van het wijkcomité, en voor ondermeer schepen Cools, die als enige politicus het publiek ook in het Nederlands toesprak. Chapeau !

(De Hoorn April 2011)

Terug naar hoofdartikel